Vedtægter

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen, der er oprettet den 3. november 1906 som højskole og videreført fra den 1. august 1976 som efterskole, har hjemsted i Assens Kommune.

Stk. 3. Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 21 A beliggende Sortebrovej 17, 5690 Tommerup.

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om efterskoler og frie fagskoler. Vi driver efterskole med ståsted i Den danske Folkekirke og med baggrund i ”KFUM og KFUK i Danmark” og ”Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmark”.

Stk. 5. Skolens værdigrundlag og nærmere formål:
På Tommerup Efterskole tror vi på vigtigheden af:

  • At være en nutidig og åben skole med et kristent livs- og menneskesyn.
  • At pege på værdier som: forundring, taknemlighed, ligeværd og næstekærlighed.
  • At eleverne viser respekt for hinanden og medvirker positivt til fællesskabet.
  • At den enkelte elev gennem samtalen får mulighed for at give udtryk for egne meninger og blive i stand til at vælge livsgrundlag.
  • Gennem grundig undervisning, oplevelser og samvær i trygge rammer at medvirke til elevernes livslyst, kreativitet og ansvarlighed.

§ 2. Repræsentantskab

Stk. 1. Skolens repræsentantskab består af:
1: Formændene for højskolens og efterskolens tidligere elevhold. Dog maksimalt 200. Stemmeret opnås fra første repræsentantskabsmøde efter skoleårets afslutning.
2: En repræsentant for hvert IM-samfund i Fyns Stift. Dog maksimalt 8. Stemmeret opnås fra første repræsentantskabsmøde efter samfundets oprettelse.
3: En repræsentant for hver KFUM og KFUK forening i Fyns Stift. Dog maksimalt 8. Stemmeret opnås fra første repræsentantskabsmøde efter foreningens stiftelse.
4: Op til 4 forældrerepræsentanter fra hvert elevhold valgt ved skoleårets afslutning af og blandt de fremmødte forældre. Disse repræsentanter er valgt for 4 år. Stemmeret opnås fra første repræsentantskabsmøde efter skoleårets afslutning.
5: Skolens bestyrelse. Stemmeret opnås umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor bestyrelsesmedlemmet er valgt første gang.
6: Bestyrelsen kan udpege op til 3 personer til repræsentantskabet for en 2-årig periode. Stemmeret opnås fra første repræsentantskabsmøde efter udpegelsen.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabsmødet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og har ikke ret til nogen del af skolens formue.

Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres primært ved offentlige tilskud, elevbetaling og indtægter fra skolens jord.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer. Medarbejdere og elever ved skolen kan uden stemmeret deltage i repræsentantskabets møder.

Stk. 2. Repræsentantskabet vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af december måned.
Det indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller e-post til medlemmerne med dagsorden for mødet. Indkaldelsen skal være afsendt senest 30 dage før mødet.

Repræsentantskabsmødet bekendtgøres endvidere i elevforeningens blad. Repræsentantskabsmødet skal have mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. af repræsentantskabets medlemmer skriftligt kræver det. Der indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde. Forslag til dagsorden skal indsendes samtidig med begæring om ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog §§ 12 og 13. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer.

Stk. 7. 1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 10 stemmeberettigede medlemmer, der vælges for 4 år. Genvalg kan finde sted:
2 medlemmer vælges af Tommerup Højskoles og Efterskoles Elevforening.
1 medlem vælges af hovedbestyrelsen for ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark”.
1 medlem vælges af hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.
6 medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet af og blandt repræsentantskabets medlemmer (se stk. 2).

Personer, som ikke opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, samt medarbejderes ægtefæller/samlevere, kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Repræsentantskabet vælger 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år (lige årstal). Nr. 4 og 5 på valglisten efter stemmetal er suppleanter for de næste 2 år.
Der skal opstilles mindst 5 kandidater. Hvis repræsentantskabet ikke opstiller alle, skal bestyrelsen opstille kandidater.
Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal være forstanderen i hænde senest 14 dage før valget. For hver kandidat kræves 5 af repræsentantskabets medlemmer eller et bestyrelsesflertal som stillere samt kandidatens skriftlige accept. Et og samme repræsentantskabsmedlem kan kun være stiller for én kandidat.
Ved stemmeafgivning skal der stemmes på 3 kandidater svarende til antal pladser i bestyrelsen.
”Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.”

Stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte bestemmelse om, at forstander, en medarbejderrepræsentant og en medarbejder fungerende som referent kan være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf § 5, stk. 1, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen og skal udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg/udpegning foretages hurtigst muligt.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen herunder ansvaret for, at den ledes i overensstemmelse med formålsparagraffen (§ 1).
Bestyrelsen er ansvarlig for skolens økonomi.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.
Bestyrelsen udnævner revisor.
Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet.
Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander. Bestyrelsens ansætter og afskediger skolens øvrige ledelse efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 5 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal (2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer).

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere bortset fra skolens ledelse.
Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af skolens øvrige ledelse.
Bestyrelsen fastsætter procedure for ansættelser.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om
tavshedspligt m.v.

§ 9. Personaleråd

Stk. 1. Personalerådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3. Personalerådets arbejdsområde og kompetence fremgår af den til enhver tid gældende samarbejdsaftale. I spørgsmål, hvor personalerådet har beslutningskompetence, kan forstanderen nedlægge veto (jf. § 8, stk. 1). Fastsættelse og ændring af samarbejdsaftalen kræver 2/3 af personalerådets stemmer samt forstanderens tilslutning. Fastsættelse og ændringer skal godkendes af bestyrelsen. Samarbejdsaftalen skal fornyes mindst hvert andet år.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden det forelægges repræsentantskabet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum.
Mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne.

Stk. 2. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt, og at den er i overensstemmelse med loven.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om efterskoler og frie fagskoler, og er tilsluttet ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark” og/eller ”KFUM og KFUK i Danmark”.

Vedtaget på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, hhv. den 12/9 2021 og 7/5 2022
__Dato for børne- og undervisningsministerens godkendelse__
__Dato for offentliggørelse på hjemmesiden__

Tommerup Efterskole
Sortebrovej 17
5690 Tommerup
Telefon: 64 76 10 12
[email protected]

Copyright © 2023   ─  Gå til elevforeningens hjemmeside

Privatlivspolitik   •   Cookies

Back to top Arrow