Elevforeningens vedtægter

 — 
03. januar 2018

[et_pb_section bb_built="1" _builder_version="3.0.89" custom_margin="0px|5%||" custom_padding="0px|||"][et_pb_row _builder_version="3.0.89" custom_margin="0px|||" custom_padding="0px|||"][et_pb_column type="4_4"][et_pb_text _builder_version="3.0.92" background_layout="light"]

Vedtægter for Tommerup Høj- og Efterskoles Elevforening

1.0) Navn: Tommerup Høj - og Efterskoles Elevforening

2.0) Hjemsted: Foreningen holder til på Tommerup Efterskole, Sortebrovej 17, 5690 Tommerup.

3.0) Elevforeningens formål:
3.1) At knytte og bevare forbindelsen mellem tidligere elever på Tommerup Højskole (TH) og Tommerup Efterskole (TE).
3.2) At støtte og hjælpe Tommerup Efterskole åndeligt, praktisk og økonomisk.

4.0) Elevbladet og hjemmesiden
4.1) Foreningen udsender et medlemsblad, som udsendes til alle medlemmer. Herigennem ønsker foreningen at informere om TE og udbrede kendskabet til og bevarelse af kontakten til TE. Program for og referat af generalforsamlingen udsendes i elevbladet.
4.2) Program for og referat af generalforsamling udsendes i elevbladet og på foreningens hjemmeside.
4.3) Program for og referat af bestyrelsesmøder udsendes på hjemmesiden.

5.0) Medlemmer:
Enhver tidligere elev og/eller ansat på TH og TE kan blive medlem af elevforeningen. Hvert elevhold vælger en holdformand og to suppleanter.
5.1 ) Holdformanden repræsenterer holdet i TE’s repræsentantskab. Suppleanterne har ikke stemmeret ved repræsentantskabsmøderne.
5.2) Holdformanden og suppleanterne bliver automatisk medlemmer for 2 år af TH og TE’s Elevforenings bestyrelse.
5.3) Hvis en holdformand frasiger sig sit hverv som formand, overtager suppleanterne i den rækkefølge de er valgt, rollen som holdformand. Nytiltrådte holdformænd offentliggøres i elevbladet og på elevforeningens hjemmeside.
5.4) Hvis et hold ikke længere har en holdformand, har elevforeningens bestyrelse lov til at bede holdet udpege en ny holdformand. Nyudnævnte holdformænd offentliggøres i elevbladet og på elevforeningens hjemmeside. Det berørte elevhold har mulighed for, at gøre indsigelse over den udpegede kandidat. Dette skal ske til elevforeningens bestyrelse 14 dage inden elevforeningens generalforsamling, hvor valget offentliggøres.

6.0 Kontingent
Foreningens kontingent for det kommende år fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales inden september.
6.1) Indbetales kontingentet ikke rettidigt, udsendes en rykker, som skal være betalt inden 1. september, ellers betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen.

7.0 Generalforsamling
Elevforeningen afholder generalforsamling i forbindelse med det årlige elevstævne på TE. Generalforsamlingen skal indvarsles i elevbladet og på hjemmesiden senest 30 dage før afholdelsen.
7.1) Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.
7.2) Forslag til kandidater til bestyrelsen såvel som andre forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde på det i elevbladet og på hjemmesiden offentliggjorte tidspunkt.
7.3) Forslag til kandidater til bestyrelsen kan indsendes af medlemmerne af foreningen. Kandidaten skal have indvilliget med sin underskrift. Forslaget skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer af foreningen. Både kandidat og underskrivere skal være medlemmer af elevforeningen.
7.4) Bestyrelsen kan også opstille kandidater til valg.
7.5) Forslag til ændringer af vedtægterne kan til enhver tid ske på elevforeningens generalforsamling, når disse ændringer har været meddelt i elevbladet forud for generalforsamlingen.
Ændring kan ske ved 2/3 stemmeflertal.
7.6) Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af Dirigent
2) Beretning fra bestyrelsen om elevforeningens arbejde det
sidste år
3) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg til bestyrelsen(i lige år)
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

8.0 Elevforeningens ansatte
8.1)  Skolens lærerråd og bestyrelse samt elevforeningens bestyrelse vælger i fællesskab 2 ansatte:
8.1.1) En forretningsfører/kasserer, som ansættes af elevforeningens bestyrelse. Vedkommende skal forinden godkendes af Tommerup Efterskoles bestyrelse og personaleråd.
8.1.2) En redaktør af elevbladet, som foreslås af Tommerup Efterskoles bestyrelse og personaleråd. Vedkommende skal godkendes og ansættes af elevforeningens bestyrelse.
8.1.3) Begge stillinger beskrives og lønfastsættes af elevforeningens bestyrelse. Ansættelserne gælder for 4 år ad gangen.

9.0) Elevforeningens bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af følgende:
9.1)  Et holds repræsentant og dets 2 suppleanter sidder med i bestyrelsen i 2 år efter holdets afgang. Det er muligt for repræsentanten og suppleanterne at stille op til valg hvis dette forekommer midt i deres bestyrelsesperiode.
9.2) Der vælges et medlem for hver påbegyndt 800 medlemmer af højskoleelever.
9.3) Der vælges et medlem for hvert påbegyndt 200 medlemmer af efterskoleelever.
9.4)  Bestyrelsen kan derudover supplere sig med indtil 2 medlemmer der udpeges af bestyrelsen uden for generalforsamlingen.
9.5)  De under punkt 9.2, 9.3 og 9.4 vælges for 4 år ad gangen, således at valget for 9.2 og 9.3’s vedkommende foregår i forbindelse med generalforsamlingen på lige årstal, og hver gang afgår halvdelen.
9.6)   Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt.

10.0) Bestyrelsen har pligt til, af eller uden for dens midte, at indsætte 2 medlemmer i TE’s bestyrelse. Valget gælder for 4 år. Hvert andet år, sammen med skolens bestyrelsesvalg, afgår 1 medlem.

11.0) Bestyrelsen skal foruden det forannævnte varetage foreningens interesser på enhver måde samt bestyre forstander Møllers mindefond.

12.0) Ved elevforeningens ophør tilfalder elevforeningens evt. midler den selvejende institution Tommerup Efterskole.

Vedtaget på generalforsamling d. 25. maj 2013.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Tommerup Efterskole
Sortebrovej 17
5690 Tommerup
Telefon: 64 76 10 12
[email protected]

Copyright © 2023   ─  Gå til elevforeningens hjemmeside

Privatlivspolitik   •   Cookies

Back to top Arrow